คณะกรรมการ

    ผศ.สุริวัตร จันทร์โสภา ประธานกรรมการ     นายสัมฤทธิ์ เพชรแก้ว  กรรมการ   นายไชยยา เรืองดี กรรมการ     นายเอกวุฒิ บุตรโคษา กรรมการ   นายภิเษก ด้วงสูงเนิน กรรมการ     นายอรรณพ ตาคะนานันท์ กรรมการ   นายเกริกชัย ส้มเขียวหวาน กรรมการ     นางสาวธิติกาญนจ์ พงษ์ธีรภัสร์ กรรมการและเลขานุการ   นายกฤษณ์ สุขวิบูลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และภารกิจ

1. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ย และหรือชี้แจงขอร้องเรียนต่อผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ร้องขอมา 2. กำหนดขั้นตอนดำเนินการต่อข้อร้องเรียนและจัดทำคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาข้อร้องเรียน ติดตาม เร่งรัดการตอบหนังสือร้องเรียน 4. เรียกเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาหรือพยานหลักฐานจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา พิจารณาข้อร้องเรียนและทำความเห็นเสนออธิการบดีเพื่อสั่งการ 5. หน้าที่อื่นๆตามมหาวิทยาลัยมอบหมาย