รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

      ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินโดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๘๕.๙๑ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ สูงมาก

นโยบายต่อต้านการให้สินเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      โดยที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นนโยบายสำคัญและถือเป้นวาระแห่งชาติที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องนำไปปฏิบัติ

สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดแผนป้องกันการทุจริตกับเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลานักคิดสุจริต “คิดใหม่ ทำใหม่ เริ่มได้ที่ ตัวเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา” (The Ethical Thinker)

เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลานักคิดสุจริต” การประกวดแผนงานการป้องกันการทุจริต (กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ สมุทรสาคร) กลุ่มละ 3 คน เข้าร่วมเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลานักคิดสุจริตเพื่อเข้าร่วม Workshop Camp พร้อมรับเงินทุน

ประกาศ เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน Read More

ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นองค์กรศีลธรรม และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงส่งเสริมแนวทางการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล : International Anti-Corruption Day

วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ได้ก่อกำเนิดเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC)

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นเสาหลัก และเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม ส่งเสริม และสื่อสารการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ มมร ให้แพร่หลายจริงจัง และเป็นรูปธรรม จึงจัดให้มีโครงสร้างที่ดีของการกำกับดูแล และกำหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถยึดถือปฏิบัติได้ โดยแบ่งเป็น ๓ โครงสร้าง ดังนี้ ๑. ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าภาควิชา หัวกอง หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับใน มมร ซึ่งมีบทบาท ดังนี้ จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบุคลากร มมร รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้ปฏิบัติตาม กำกับดูแลการดำเนินงานของ มมร ให้เป็นไปตามเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา นโยบาย วัตถุประสงค์ และระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบุคลากร มมร ร่วมกับบุคลากร มมร กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (วัฒนธรรมองค์กร) ที่มมร มุ่งหวัง ให้เป็นและให้บังเกิดเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาจริง พิจารณาและหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ […]

1 2 3