นโยบายต่อต้านการให้สินเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      โดยที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นนโยบายสำคัญและถือเป้นวาระแห่งชาติที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องนำไปปฏิบัติ