คณะกรรมการ

 

 

ผศ.สุริวัตร จันทร์โสภา

ประธานกรรมการ

 

 

นายสัมฤทธิ์ เพชรแก้ว 

กรรมการ

 

นายไชยยา เรืองดี

กรรมการ

 

 

นายเอกวุฒิ บุตรโคษา

กรรมการ

 

นายภิเษก ด้วงสูงเนิน

กรรมการ

 

 

นายอรรณพ ตาคะนานันท์

กรรมการ

 

นายเกริกชัย ส้มเขียวหวาน

กรรมการ

 

 

นางสาวธิติกาญนจ์ พงษ์ธีรภัสร์

กรรมการและเลขานุการ

 

นายกฤษณ์ สุขวิบูลย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ